ΣΕΔΙΓΕΠ Πιτσιλίας - Τροόδους Λτδ
Ανθρώπινο Δυναμικό

Σημαντικός παράγοντας στην λειτουργία και ανάπτυξη του συνεταιρισμού είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι η κινητήριος δύναμη που συντονίζει, καθοδηγεί, ενεργεί και φέρει εις πέρας σε άριστο αποτέλεσμα τις προσδοκίες έκαστου μέλους του συνεταιρισμού.

Τον πρωταρχικό ρόλο έχουν τα μέλη που είναι και παραγωγοί των προϊόντων.

Τα μέλη εκπροσωπούνται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 9 άτομα. Είναι αυτοί που καθοδηγούν, συντονίζουν και εκπληρούν τις απαιτήσεις των παραγωγών. Επιτυγχάνουν τους στόχους με σωστή διαχείριση σε όλους τους τομείς. Το κάθε χωριό (Αγρός, Κυπερούντα, Πελένδρι) εκπροσωπείται από τρία άτομα.

Η υλοποίηση όλων των ανωτέρω γίνεται από υπεύθυνα, εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε τομέα της οργάνωσης(Λογιστήριο, τμήμα Πωλήσεων, τμήμα Γεωργικών Χρειωδών, Παραλαβών και εποχιακό εργατικό δυναμικό).